ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. โดย อ.อ.ป จัดอบรม “ค่ายเยาวชน” ให้ความสำคัญเรื่องป่าเศรษฐกิจ เล็ง “เยาวชน กทม.” เข้าร่วมโครงการฯ ปี 61

ทส. โดย อ.อ.ป จัดอบรม “ค่ายเยาวชน” ให้ความสำคัญเรื่องป่าเศรษฐกิจ เล็ง “เยาวชน กทม.” เข้าร่วมโครงการฯ ปี 61

ทส. โดย อ.อ.ป จัดอบรม “ค่ายเยาวชน” ให้ความสำคัญเรื่องป่าเศรษฐกิจ เล็ง “เยาวชน กทม.” เข้าร่วมโครงการฯ ปี 6

            วันที่ 15 ธันวาคม 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) แถลงข่าว "โครงการอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” โดยนายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เกียรติเป็นประธานแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 101 (ชั้น 1) อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           โครงการอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้เบื้องต้นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับกลุ่มเยาวชนและบุคคลทั่วไป ให้เห็นความสำคัญของป่าเศรษฐกิจที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึกเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาป่าเศรษฐกิจ ให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถขยายการรับรู้แนวคิดไปสู่สังคมได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว รวมถึงช่วยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนพัฒนามาตรฐานแนวทางการจัดการป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล
            ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน รวมจำนวน 79 รุ่น บนพื้นที่สวนป่าทั้ง 72 สวนป่า และล่าสุดในปีงบประมาณ 2560 อ.อ.ป. เริ่มดำเนินงานภายในโครงการฯ ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2559 – มกราคม 2560 นี้ มีเป้าหมายที่จะดำเนินการ ทั้งหมด 10 รุ่น รุ่นละ 120 คน ซึ่งขณะนี้ อ.อ.ป. ได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 3 สวนป่า ได้แก่ สวนป่าดงสายทอ จังหวัดสุรินทร์, สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์, สวนป่าแก่ง - หางแมว จังหวัดจันทบุรี และสำหรับอีกจำนวน 3 สวนป่า จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่ อ.อ.ป. กำหนดไว้ ประกอบด้วย สวนป่าแม่แฮด จังหวัดแพร่, สวนป่าแม่ยาว-แม่ซ้าย จังหวัดเชียงราย, สวนป่าท่าสองยาง – สวนป่าเมืองตากเชียงทอง จังหวัดตาก, สวนป่ากะเปอร์ จังหวัดระนอง, สวนป่าอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และสวนป่าดอนแสลบเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
          สำหรับแผนการดำเนินโครงการอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ในปี 2561 อ.อ.ป. มีแผนที่จะเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้เกิดการรับรู้และเข้าใจ ถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก รวมถึงสร้างการรับรู้ถึงการป้องกัน ดูแล และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ให้เกิดความยั่งยืนสืบไป

แกลเลอรี่