ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒๙ (29th ASOEN)

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒๙ (29th ASOEN)

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒๙ (29th ASOEN)

เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒๙ (29th Meeting of the ASEAN Senior Officials on the Environment: 29th ASOEN) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยการประชุมฯ ได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน และร่วมหารือแนวทางการป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมา โดยพิจารณาและให้ความเห็นชอบเอกสารการประชุมที่สำคัญ ได้แก่

(๑) เห็นชอบต่อรางแถลงการณ์ร่วมของอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๔ 
(๒) เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์อาเซียนสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๔ 
(๓) เห็นชอบให้อุทยาน Bantimurung Bulusaraung สาธารณรัฐอินโดนีเซีย อุทยาน Bidoup Nui-Ba และ อุทยาน Vu Quang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียน (ASEAN Heritage Parks: AHP) ลำดับที่ ๔๑ ๔๒ และ ๔๓ ตามลำดับ

นอกจากนี้ ประเทศไทยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓๐ (30th ASOEN) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงแจ้งข้อริเริ่มด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ในวาระที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) การดำเนินการเพื่อลดขยะทะเลในอาเซียน และ (๒) การป้องกันปัญหาการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในอาเซียน

ข่าวและภาพ: กองการต่างประเทศ, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่