ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัด "การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ระดับจังหวัด" วันที่ 19 ธันวาคม 2559

ทส. จัด "การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ระดับจังหวัด" วันที่ 19 ธันวาคม 2559

ทส. จัด "การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ระดับจังหวัด" วันที่ 19 ธันวาคม 2559

         นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิด "การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ระดับจังหวัด" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 1-13 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด รวมประมาณ 300 คน ร่วมประชุม รับนโยบายและระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในระดับจังหวัด บูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ระดับจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด ทส. และเพื่อพัฒนาความรู้และทักษาะทางวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรป่าไม้ ให้เจ้าหน้าที่ ทสจ. โดย นายวิจารย์ สิมาฉายา ได้มอบแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในระดับจังหวัดอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และตามยุทธศาสตร์ ทส. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งกำหนดประเด็นการจัดการป่าไม้ ที่มีเป้าหมายหลักในการรักษาพื้นที่ป่าสมบูรณ์ที่มีอยู่ 102.4 ล้านไร่ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว/พื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ 34 -40 ของพื้นที่ประเทศ ทั้งนี้บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งใช้แนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในการจัดสรรที่ดินให้ผู้ยากไร้ลักษณะกรรมสิทธิ์รวม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้สามารถอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าได้อย่างยั่งยืน โดยได้ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการปฎิบัติงาน เพื่อให้บรรลุผล ในด้านต่างๆ ดังนี้
          1. ด้านการบริการประชาชน และการอนุมัติ/ อนุญาต สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบ ประชาชน หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานต่างๆ เข้าใจกระบวนการอนุมัติ/ อนุญาตอย่างถูกต้องและชัดเจน และการใช้ พรบ.อำนวยความสะดวกฯ เป็นแนวทาง เพื่อให้การดำเนินเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
           2. ด้านการป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ รักษาพื้นที่ป่าสมบูรณ์ที่มีอยู่ (102.4 ล้านไร่) เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จะส่งมอบรุ่นต่อไป ควบคู่ไปกับการพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว ปีละ 0.5-2 ล้านไร่ ให้มีป่าไม้ ร้อยละ 32 – 40 ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษาสมดุลทางธรรมชาติ โดยจะมีเป้าหมายการรักษาพื้นที่ป่า และการเพิ่มพื้นที่ป่าแยกเป็นรายพื้นที่/จังหวัด รวมทั้งการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ (ภูเขาหัวโล้น) โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม
          3. ด้านบริหารจัดการที่ดินและชุมชน มีแนวทางการปฏิบัติของ คทช. จังหวัด ที่เป็นรูปธรรม/ เข้าใจง่าย สามารถดำเนินการจัดหาที่ดิน/ จัดคนลง/ พัฒนาอาชีพได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตาม มีการรายงานและเผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าการปฏิบัติในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย
           4. ด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว กำหนดเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยถ่ายทอดเป้าหมายระดับประเทศลงสู่ระดับจังหวัด หรือ อปท. และผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากทุกภาคส่วน
           5. การสนับสนุนจังหวัด การขอใช้พื้นที่ ตามเหตุผลและความจำเป็น คำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของโครงการ ทสจ. เป็นหน่วยประสานของ ทส. ในพื้นที่ ขอให้ ปม. และ อส.ให้ความร่วมมือ รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน ของ ทส. ให้เป็นแบบอย่างหน่วยงานอื่นๆต่อไป
          ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้แนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ถูกต้อง และโปร่งใส เพื่อให้ ทส. สามารถบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

แกลเลอรี่