ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16/2561

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16/2561

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16/2561

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30.น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16/2561 โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในการประชุม ที่ประชุมได้รับทราบการทบทวนและติดตามผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนฯ ผลการดำเนินงานโครงการ คทช.ที่ผ่านมา และการแก้ไขรายละเอียด ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนฯ โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การใช้พื้นที่ป่าสงวนฯของส่วนราชการ (มาตรา 13/1) ซึ่งมีข้อสังเกตและข้อแนะนำที่กรมป่าไม้ต้องไปปรับ และร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการเข้าทำประโยชน์และอยู่อาศัยในป่าสงวนฯ (มาตรา 16) ให้เน้นส่วนราชการขอใช้เพื่ออยู่อาศัย (คทช) สำหรับบุคคลในการขอทำประโยชน์และอยู่อาศัย ต้องเป็นไปเพื่อจัดการอนุรักษ์ป่า พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รักษาสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องไปกำหนดรายการประเภทของกิจกรรมให้ครบทุกเรื่อง เรื่องใดบ้าง จะขออนุญาตตามมาตราใด ภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่จะกำหนดรองรับ โดยให้กรมป่าไม้จัดกิจกรรมเข้าเป็นรายตามมาตรา (เพิ่มการติดตาม ประเมิน ตามเงื่อนไข) ซึ่งทั้ง 2 ระเบียบฯ ให้กรมป่าไม้เร่งดำเนินการต่อไป

ภาพและข่าว: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่