ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

พิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๖

พิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๖

พิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๖

วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา) เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๖ พร้อมมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “พิทักษ์สิ่งแวดล้อมไทย” ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา) กล่าวรายงาน โดยการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ๖๐ คน จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชนด้านสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานสารนิพนธ์ของแต่ละกลุ่มที่ได้จากการร่วมกันระดมความคิดเห็น ประสบการณ์ องค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ในการออกแบบแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม บนฐานของหลักธรรมาภิบาล เนื่องด้วย ปัญหาต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ ย่อมไม่สามารถแก้ไขได้โดยองค์กรของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว แต่จำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันดำเนินการ เป็นเครือข่ายหรือบริหารจัดการที่ดี มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการกำหนดและดำเนินนโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงการ และกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพ: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่