Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

อบก.ภาครัฐ สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการประเมินสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก” จาก อบก.

อบก.ภาครัฐ สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการประเมินสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก” จาก อบก.

 

อบก.ภาครัฐ สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการประเมินสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก” จาก อบก.

แกลเลอรี่