ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดการประชุมการปฏิรูปป่าไม้

ทส. จัดการประชุมการปฏิรูปป่าไม้

ทส. จัดการประชุมการปฏิรูปป่าไม้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้หัวข้อ “การปฏิรูปป่าไม้แห่งชาติ” เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ แสดงให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อให้ป่าไม้ของประเทศยังคงอยู่และเอื้อประโยชน์ให้แก่ประชาชนในประเทศ และเพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นกันอย่างสร้างสรรค์ด้านทรัพยากรป่าไม้ไปสู่สาธารณชน ตลอดจนนำผลการประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมไปใช้เป็นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นเวทีกลางให้กับทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมปัจจุบัน

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในวันนี้ (22 สิงหาคม 2561) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายสู่การปฏิรูปป่าไม้ไทย” โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประชุม มีผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานทั้ง 3 กรม ผู้แทนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ผู้แทนมูลนิธิ สถาบันการศึกษา คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพ: กรมป่าไม้, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่