Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. เปิดสัมมนาวิชาการป่าชายเลนแห่งชาติในการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ทส. เปิดสัมมนาวิชาการป่าชายเลนแห่งชาติในการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ทส. เปิดสัมมนาวิชาการป่าชายเลนแห่งชาติในการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยในวันนี้ (๒๓ สิงหาคม ๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการป่าชายเลนแห่งชาติ ในการประชุมการป่าไม้ และมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๕๐๐ คน ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ชั้น ๒ ตึกวนศาสตร์ ๗๒ ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการรวบรวมองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจการบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และวิจัยด้านป่าไม้ของประเทศไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ และสร้างเครือข่ายผู้ดำเนินงานด้านทรัพยากรป่าไม้ โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าชายเลนที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนชายฝั่ง เช่น เป็นแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์จากป่าชายเลนที่สร้างรายได้ เช่น เครื่องมือการประมง สัตว์น้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ การป้องกันภัยธรรมชาติให้กับชุมชนท้องถิ่นตามแนวชายฝั่ง การกัดเซาะชายฝั่ง การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ช่วยลดภาวะเรือนกระจก สมุนไพรจากป่าชายเลน

บทบาทของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่เพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ และนโยบายของรัฐ ที่จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล การรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของป่าชายเลน รวมถึงเป้าหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ที่จะต้องแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งควบคู่กันไปด้วย

ภาพ: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่