ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนันสนุนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการของเสียให้เป็นรูปธรรม

ทส. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนันสนุนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการของเสียให้เป็นรูปธรรม

ทส. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนันสนุนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการของเสียให้เป็นรูปธรรม

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนันสนุนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการของเสีย-จากข้อมูลสู่คำตอบ (Collaboration on Waste Management Policies and Practices - From Data to Solutions) ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมจามจุรี ๑ ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนันสนุนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการของเสีย-จากข้อมูลสู่คำตอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อการบูรณาการข้อมูลจากภาครัฐ องค์ความรู้และงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับการจัดการของเสียสำหรับประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีกรอบการดำเนินงานดังนี้
(1) การปรับปรุงฐานข้อมูลกากอุตสาหกรรม และของเสียอันตรายชุมชน
(2) การวิเคราะห์ปริมาณการเคลื่อนที่ และวิธีการจัดการกากของเสีย
(3) การศึกษาและประเมินเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม
(4) การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและต้นทุนตลอดวัฏจักรของของเสีย และ
(5) การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการจัดการของเสีย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นกรอบการวางแผนการจัดการของเสีย ทั้งกากอุตสาหกรรมและของเสียชุมชนอย่างครบวงจรบนพื้นฐานของข้อมูลและหลักการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงนโยบายและเชิงวิชาการสำหรับการพัฒนาเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรมและของเสียชุมชนสำหรับประเทศไทยต่อไปในอนาคต โดยในระยะแรก จะเน้นความสำคัญของการจัดทำฐานข้อมูลในลักษณะ Big Data ทั้งกากของเสียที่เกิดขึ้นในประเทศ และการควบคุมการนำเข้าและส่งออก

ภาพ: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่