ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดตรัง

ทส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดตรัง

ทส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดตรัง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน

โดยในวันนี้ (๒๙ สิงหาคม ๖๑) เวลา ๑๔.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดตรัง พร้อมมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนในพื้นที่ จ.ตรัง จำนวน ๕ ป่าชุมชน และมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของหน่วยป้องกันรักษาป่าในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ จำนวน ๑,๒๖๗ ราย วงเงินคุ้มครอง ๑๒๖,๗๐๐,๐๐๐ บาทด้วย 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้มีการนำเสนอและรายงานสรุปผลจากการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น จากการแบ่งกลุ่มแก้ไขปัญหาเร่งด่วนฯ ออกเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้

๑. การจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามแนวทาง คทช./การอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของส่วนราชการ การแก้ปัญหาชุมชนมนป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ เกี่ยวกับรายงานผลพื้นที่ดำเนินการ คทช. ทั้งที่รังวัดแล้ว แต่ยังไม่ได้รับอนุญาต พื้นที่ที่รังวัดแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ คทช. และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ยังไม่ได้ดำเนินการรังวัด

๒. ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างกติกาป่าชุมชน กติกาข้อตกลงที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ในสิ่งที่สามารถทำได้ (Do) และทำไม่ได้ (Don’t) ในป่าชุมชน การรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในประเด็นความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาป่าชุมชน ข้อเสนอจากคณะกรรมการป่าชุมชนและจากสมาชิกป่าชุมชน

๓. การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ จังหวัดตรัง เกี่ยวกับประเด็นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การตัดไม้ยางพาราที่หมดอายุน้ำยาง วิถีชีวิตการทำประมงพื้นบ้าน ความเข้มข้นของกฎหมายและระเบียบที่ประกาศใช้ในพื้นที่อนุรักษ์

๔. การกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและการอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน/ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในประเด็นสิทธิในการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าชายเลนโดยชอบด้วยกฎหมาย การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น และการตรวจสอบการบุกรุกที่ดิน

๕. โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดใช้ถุงพลาสติก ลดภัยสิ่งแวดล้อม จังหวัดตรัง ในการดำเนินการตาม มติ ครม. ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ด้วยการจัดกิจกรรมการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ที่สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดตรัง “เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี” และส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภาชนะหมุนเวียน และทดแทน พัฒนารูปแบบตลาดสะอาด ปราศจาก พลาสติกและโฟม โดยความร่วมมือจากภาคเอกชน ผู้ประกอบการ

ภาพ: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง/ กรมป่าไม้, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่