ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปกท.ทส. เยี่ยมชม เทศบาลเมืองน่าน เมืองจัดการสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมของอาเซียน

ปกท.ทส. เยี่ยมชม เทศบาลเมืองน่าน เมืองจัดการสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมของอาเซียน

ปกท.ทส. เยี่ยมชม เทศบาลเมืองน่าน เมืองจัดการสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมของอาเซียน

วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา) เดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร และรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจรของเทศบาลเมืองน่าน โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองน่าน (นายสุรพล เธียรสูตร) ให้การต้อนรับ และเป็นผู้บรรยายการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำชมระบบโครงการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมต่างๆ ของเทศบาล ซึ่งได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ “เมืองสะอาด อันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน” รางวัล “ASEAN Clean Tourist City Standard” มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน โดยมีตัวอย่างการดูแลสภาพแวดล้อมของเมืองน่าน ได้แก่

- โครงการระบบกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งมีพื้นที่ระบบ ๖๐ ไร่ และปริมาณของขยะที่ทำการป้อนเข้าสู่ระบบอยู่ที่ ๖๐-๗๐ ตันต่อวัน จากทั้งชุมชน หน่วยงานต่างๆโรงเรียน โรงพยาบาล ซึ่งมีจุดรับขยะจำนวน ๒๒ แห่งทั่วจังหวัด

- การรณรงค์การลดการใช้ถุงพลาสติก และงดการใช้ภาชนะประเภทโฟมในชุมชน รวมทั้งการแยกทิ้งขยะประเภทต่างๆให้ถูกต้อง เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

- การอบรมให้ความรู้เยาวชนในการดูแล/อนุรักษ์ต้นไม้และป่าไม้ของจังหวัด สร้างความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- การรณรงค์ในการลดมลพิษทางอากาศของเมืองน่าน อาทิ โครงการใช้จักรยานแทนรถยนต์ และการทำงานร่วมกับกรมควบคุมมลพิษในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

- โครงการระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมือง เพื่อบำบัดน้ำก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำน่านต่อไป ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 90 %

- ระบบเตือนภัยทางอุทกศาสตร์ และการใช้กระแส social media ในการปลุกสำนึก/ความตื่นตัวของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น facebook: สำนักข่าว ที่นี่เมืองน่าน

ภาพ: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่