ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เตรียมประกาศผลสำเร็จในการลดก๊าซเรือนกระจก ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2561

ทส. เตรียมประกาศผลสำเร็จในการลดก๊าซเรือนกระจก ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2561

ทส. เตรียมประกาศผลสำเร็จในการลดก๊าซเรือนกระจก ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2561

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กำหนดจัดพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบการและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศได้

วันนี้ (6 กันยายน 2561) นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประธานในการแถลงข่าวได้เปิดเผยถึงการจัดงานพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2561 ว่า ในปีนี้ มีผู้มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศและขึ้นรับเกียรติบัตรในงานกว่า 300 ราย ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้มากกว่า 2 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า โดยกลไกและเครื่องมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากกลไกและเครื่องมือที่ อบก. พัฒนาขึ้น อาทิ
1. กิจกรรมชดเชยคาร์บอน มีปริมาณการซื้อคาร์บอนเครดิตจากการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนทั้งสิ้น 144,643 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งกระตุ้นให้เกิดตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ มีมูลค่าการซื้อขายกว่า 2.9 ล้านบาท
2. ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) และฉลากลดโลกร้อน หรือฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ประเทศไทยเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวในอาเซียนที่มีการรับรองตามหลักสากล มีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนทั้ง 2 ฉลากคาร์บอน รวม 606 ผลิตภัณฑ์ สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 150,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
3. โครงการ “สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก” (Low Emission Support Scheme: LESS) มีกิจกรรมที่ได้รับการรับรอง จำนวน 323 กิจกรรม ลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 350,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
4. โครงการ “ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย” (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) มีโครงการที่ขึ้นทะเบียน 50 โครงการ มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้รวมกันกว่า 120,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ทั้งนี้ จากความสำเร็จดังกล่าวนี้ อบก. จะนำไปขยายผลและส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก อันจะนำไปสู่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ: อาทิตยา, ข่าวและเผยแพร่: จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่