ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันนี้ (๖ กันยายน ๒๕๖๑) คณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดร.​ วิจารย์ สิมาฉายา) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ๒๐๒ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดร. รวีวรรณ ภูริเดช) ผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร. สงกรานต์ จิตรากร) ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุม

มีสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

- การดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของไทยภายใต้กรอบอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบไปด้วย
- การเข้าร่วมการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง คณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๒๘ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๒๐ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
- การดำเนินงานภายใต้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์อาเซียนด้านส่ิงแวดล้อม (ASPEN 2016-2025)
- (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๔
- การรับรองพื้นที่คุ้มครองของประเทศสาชิกอาเซียนเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน
- การมีส่วนร่วมในโครงการ ASEAN-EU Cooperation: Biodiversity Conservation and Management of Protected Areas in ASEAN (BCAMP)

- การเตรียมการสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๔ (CBD COP 14) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ใน ๓ ด้านหลัก ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านวิทยาศาสตร์/วิชาการ และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพงานของอนุสัญญาฯ/พิธีสารภายใต้อนุสัญญาฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม

ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

 

แกลเลอรี่