ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดประชุมผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning talk) ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561

ทส. จัดประชุมผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning talk) ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561

ทส. จัดประชุมผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning talk) ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning talk) ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ในเวลา 08.30 - 09.40 น. ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโดย กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา) เป็นประธานการประชุม มีรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจราชการ ทส. ผู้บริหารสำนักต่างๆ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 77 จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (VDO Conference)

การประชุมผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning talk) ในวันนี้ มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
• การอนุมัติ/อนุญาต และบริการประชาชนเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และรวดเร็ว สามารถตรวจสอบได้ ในอนาคตจะนำระบบ Digital/online เข้ามาเชื่อมโยงและใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชน
• Bigdata เป็นนโยบายเร่งด่วนและเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งทุกหน่วยต้องดำเนินการ ต้องจัดระบบ Hardware ต้องมี Datacenter ในการดำเนินการ ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน โดยมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้นแบบ และต้องปรับระบบ Cloud ให้เข้าหาข้อมูลได้ตลอดเวลา และมีความปลอดภัย ต้องจัดระบบข้อมูลชั้นความลับ หรือข้อมูลอื่นๆให้ครบถ้วนก่อนนำข้อมูลขึ้นระบบ ในเบื้องต้น bigdata กระทรวงทรัพฯจะใช้ข้อมูลของ BEDO เป็นหลัก และจะเริ่มดำเนินการข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้
• การดำเนินโครงการรณรงค์การลดขยะและพลาสติก งดโฟม ในสถานที่ราชการและตลาดสด ตามที่ ทส. ได้เสนอเป็นมติ ครม. เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 จะต้องมีการติดตามและประเมินผล พร้อมรายงาน ครม. ต่อไป
• ยุทธศาสตร์ชาติ ถ้า สนง.ทสจ. และ สสภ. มีข้อแนะนำเพิ่มเติมให้เสนอมาได้ที่กลุ่ม ป.ย.ป.ทส. โดยเน้นยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• การปฏิรูปประเทศ ความคืบหน้าต้องรายการแผนการดำเนินงาน ในส่วนของ ทสจ. คือ การเสริมศักยภาพและบูรณาการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด ให้ความสำคัญกับด้านสิ่งแวดล้อม
• งบประมาณการเบิกจ่ายให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในวันที่ 28 ก.ย.2561 ถ้าคาดว่าจะเบิกไม่ทันกันยายน 61 ให้แจ้งกันเงินภายในวันที่ 14 กันยายน ไปยัง กพร.ทส.
• คทช.ให้จังหวัดเลย เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน ระนอง และตรัง เร่งรัดดำเนินการ ถ้ามีประเด็นปัญหาให้ประสานไปที่ กรมป่าไม้ หรือ กยผ.สป.ทส.
• การประชุม ครม.นอกสถานที่จะมีการประชุมเตรียมการส่วนกลาง ให้ ทสจ. ประสานข้อมูลในพื้นที่ว่า จว. จะเสนอโครงการใดให้แจ้งมาที่ สปคร.ทส.(กยผ.) เพื่อจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมประเด็นต่อไป

ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่