ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก ที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเป็นระบบ

ทส.จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก ที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเป็นระบบ

ทส.จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก ที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเป็นระบบ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 3/2561 เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ เศษพลาสติก ขยะที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี และซากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่นำเข้าจากต่างประเทศ

วันนี้ (6 กันยายน 2561) เวลา 13:30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 3/2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ เศษพลาสติก ขยะที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี และซากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสมชาย หาญหิรัญ) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมศุลกากร ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษ เป็นคณะอนุกรรมการและเลขานุการ

การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 3/2561 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ เศษพลาสติก ขยะที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี และซากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยที่ประชุม มีมติการประชุม ดังนี้
1. ยกเลิกการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 432 รายการ โดยมอบหมายให้กรมโรงงานอุตสากหรรมส่งบัญชีรายชื่อให้กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการประกาศยกเลิก 
2. ให้ยกเลิกการนำเข้าเศษพลาสติกภายใน 2 ปี และมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาโควต้านำเข้า โดยห้ามนำเข้าเศษพลาสติกที่ไม่สะอาด จะนำเข้าได้เฉพาะเศษพลาสติกที่สะอาดไม่ปนเปื้อน มีขนาดไม่เกิน 2 cm. ทั้งนี้ให้มีการส่งเสริมให้ใช้เศษพลาสติกภายในประเทศ โดยมอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมศุลกากรดำเนินการตรวจสอบตู้สินค้าที่ตกค้างอยู่ประมาณ 2,000 ตู้ โดยดำเนินมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมต่อไป
3. มอบหมายให้กระทรวงพลังงานและกรมโรงงานอุตสาหกรรมบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน ในการจัดการซากเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีกำลังผลิตน้อยกว่า 1 เมกะวัตต์ และตั้งแต่ 1 เมกะวัตต์ ขึ้นไป
4. มอบหมายกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานศึกษาแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงงานคัดแยก/รีไซเคิล ใช้ขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกภายในประเทศ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการดังกล่าว เป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 คณะกรรมการขับเคลื่อน และปฏิรูปด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การปฏิรูปและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่นำเข้าจากต่างประเทศเป็นไปอย่างมีระบบ โดยการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำมาตรการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่นำเข้าจากต่างประเทศให้มีความละเอียดรอบครอบ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่