ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ 76 จังหวัด สู่ปี 2562”

ทส. ประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ 76 จังหวัด สู่ปี 2562”

ทส. ประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ 76 จังหวัด สู่ปี 2562”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่สู่ปี 2562” ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2561 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 76 จังหวัดทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมการประชุมรวมประมาณ 150 คน

โดยในวันนี้ (10 กันยายน 61) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้บรรยายถึงกรอบอัตรากำลัง การบริหารจัดการบุคลากรในหน่วยงานให้เหมาะสมกับเนื้องาน รวมถึงการร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนโครงการต่างๆของกระทรวง และการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ เวทีเสวนา โดยวิทยากรจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

การบรรยาย การขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การดำเนินการในพื้นที่ โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การบรรยาย การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การดำเนินงานในพื้นที่ โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

- การบรรยาย การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจจากป่าครอบครัว และการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลป่าชุมชน โดยสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- การบรรยาย แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสำนักงบประมาณ

- การเสวนา ตัวอย่างความสำเร็จจากการดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่ กรณีตัวอย่าง จังหวัดน่าน และจังหวัดสุโขทัย และการแลกเปลี่ยนปนะสบการณ์กับจังหวัดอื่นๆ

ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่