ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

5 หน่วยงาน สังกัด ทส. รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561

5 หน่วยงาน สังกัด ทส. รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561

         วันที่ 13 กันยายน 2561 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2560 “2 ทศวรรษแห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ สร้างความโปร่งใสสู่ประชารัฐ” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

        โอกาสนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจสังคมไทยไร้ทุจริต พร้อมมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น จำนวน 17 หน่วยงาน

        ทั้งนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 หน่วยงาน  ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นประจำปี พ.ศ. 2561 ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ

แกลเลอรี่