Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอให้ข้อมูล กรณีปะการังที่อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปลูกฟื้นฟูไว้ที่เกาะจาน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีหายไป ประจำวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอให้ข้อมูล กรณีปะการังที่อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปลูกฟื้นฟูไว้ที่เกาะจาน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีหายไป ประจำวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอให้ข้อมูล กรณีปะการังที่อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปลูกฟื้นฟูไว้ที่เกาะจาน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีหายไป ประจำวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

 

              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอให้ข้อมูล กรณีปะการังที่อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปลูกฟื้นฟูไว้ที่เกาะจาน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีหายไป ประจำวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ 
           ๑. เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เฟสบุ๊คของ Thon Thamrongnawasawat ได้เผยแพร่ข้อความกรณีที่เกิดเหตุปะการังที่อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการปลูกฟื้นฟูไว้ที่เกาะจานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี จำนวนมากกว่า ๓๐ กอ ได้สูญหายไปจากแท่นปูนอย่างไร้ร่องรอย และพบเศษเชือกผูกติดกับแทนปูนแทน ซึ่งคาดว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เนื่องจากไม่พบเศษซากของปะการังที่ร่วงหล่นในพื้นที่ใกล้เคียงหากเกิดจากการหักลงของกอปะการังเอง เนื่องจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษย์ แต่มีลักษณะที่นำออกจากพื้นที่มากกว่า 
          ๒. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ศวทอ.) และสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ๒ (สบทช. ๒) ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ปรากฏดังนี้ 
                  ๒.๑ เกาะจาน เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะแสมสาร และทิศตะวันออกของเกาะจวง และอยู่ใกล้กับจุดดำน้ำ "เรือจมสุธาทิพย์” ประมาณ ๑.๔ กิโลเมตร ซึ่งเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทยมาเที่ยวชมโดยการดำน้ำแบบ SCUBA เนื่องจากมีความลึก ๒๐-๓๐ เมตร 
                  ๒.๒ พื้นที่ทะเลรอบเกาะจานเป็นพื้นที่ในการดูแลของกองทัพเรือ 
                  ๒.๓ จากการสำรวจสถานภาพแนวปะการังบริเวณเกาะจานครั้งล่าสุดในปี พ.ศ.๒๕๕๖ พบว่า แนวปะการังยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลาง จำนวน ๘๗ ไร่ และจากการสำรวจของเจ้าหน้าที่ไม่พบแท่งปะการังเทียมที่เป็นข่าว เนื่องจากการสำรวจด้วยวิธี Manta tow เป็นการสำรวจแนวปะการังธรรมชาติตามความลาดชันของชายหาด แต่แท่งปะการังเทียมที่เป็นข่าว น่าจะวางห่างจากพื้นที่แนวปะการังธรรมชาติจึงทำให้ไม่พบแท่งปะการังเทียมดังกล่าว 
           ๓. ศวทอ. และ สบทช. ๒ ได้สอบถามจาก รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ อาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่โพสต์ข้อมูลดังกล่าว ทราบว่ากิ่งปะการังที่นำไปปลูกบนแท่งปะการังเทียม (แท่งปูนสี่เหลี่ยม) ที่เกาะจาน บริเวณด้านฝั่งจุดที่เรือจมสุธาทิพย์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) กิ่งปะการังที่นำไปปลูกหายไปมากกว่า ๓๐ กิ่ง เป็นกิ่งขนาดประมาณ ๑๕ ซม. คงเหลือกิ่งปะการังบนแท่งปะการังเทียมเพียง ๔ กิ่งเท่านั้น จากร่องรอยที่เห็นบนแท่งปะการังเทียมพบเชือกอยู่พอสมควร คาดว่าน่าจะเป็นเชือกจากเรือนักท่องเที่ยวที่มาจอดและผูกกับแท่งปะการังเทียม ส่วนกิ่งปะการังที่หายไปอาจจะเกิดจากนักท่องเที่ยวเก็บไปเป็นที่ระลึก ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนต้องมีการหาข่าวต่อไป ทั้งนี้ คุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ได้แจ้งทาง Facebook ให้อาจารย์สุชนา ทำเรื่องถึง อพ.สธ. ทราบ เพื่อที่ทาง อพ.สธ. จะได้นำเรียน ผบ.ทร. เพื่อพิจารณาดำเนินการ เบื้องต้น ทางหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองทัพเรือ (นสร.ทร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว 
          ๔. พื้นที่เกาะจานอยู่ในการกำกับดูแลของกองทัพเรือ แต่เนื่องจากปะการังเป็นทรัพยากรทางทะเลที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรับผิดชอบในการดูแลและฟื้นฟู และเมื่ออาจได้รับผลกระทบจากการกระทำที่เป็นข่าวนั้น อาจเนื่องมาจากกิจกรรมการท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังและสัตว์ในพื้นที่ใกล้เคียง และมีแนวโน้มว่าผลกระทบจะรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นวิกฤต ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะได้มีแผนดำเนินการที่จะคุ้มครองทรัพยากรแนวปะการังบริเวณเกาะจานและใกล้เคียง โดยใช้ มาตรา ๒๒ แห่ง พรบ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดใช้มาตรการควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำ โดยกำหนดวิธีการประกอบการธุรกิจดำน้ำมิให้เกิดผลกระทบกับทรัพยากรปะการัง โดยประสานการร่วมมือกับกองทัพเรือทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติงานในพื้นที่

แกลเลอรี่