ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ทส. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ทส. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดดย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา) พร้อมด้วย รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธาน ณ ตึกภักดิบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

การประชุมดังกล่าวมีสาระสำคัญ ดังนี้
1) รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
    - คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี
    - คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง วิเคราะห์โครงการ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรอบแผนงานบูรณาการบริหารจัดการน้ำ ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
    - คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน การวางแผนบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ การเตรียมรองรับสถานการณ์น้ำ การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ การคาดการณ์สถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ พร้อมตั้งเวปไซต์บูรณาการข้อมูลน้ำประเทศไทย “waterinfo.onwr.go.th”
    - คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญต่างๆ รวมถึงแผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
2) ความก้าวหน้าแผนงานโครงการที่เสนอในคณะรัฐมนตรีสัญจรและงานนโยบายที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่/ ความก้าวหน้าการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ...
3) การพิจารณาแผนงานโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ จำนวน ๗ โครงการ โดยเป็นโครงการของกรุงเทพมหานคร ๒ โครงการ โครงการของกรมชลประทาน ๔ โครงการและ โครงการของกรมแผนที่ทหาร ๑ โครงการ

ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่