ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ (กขป.๕)

ทส. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ (กขป.๕)

ทส. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ (กขป.๕)

วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ โดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล โดยในการประชุมมีวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ วาระที่ ๓.๗ คณะที่ ๑๔: คณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเป็นระบบ มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
     - หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องต้องเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่นำเข้าทุกขั้นตอนตั้งแต่ การจัดตั้งโรงงาน การขออนุญาตนำเข้า การนำเข้า การขนส่ง การประกอบกิจการ การนำไปใช้ประโยชน์ และการกำจัดเศษซากส่วนเกิน

     - ยกเลิกการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๔๓๒ รายการ โดยออกเป็นประกาศ และนำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณายกเลิก

     - ยกเลิกการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้แล้ว ยกเว้นรายการที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีความจำเป็นต้องใช้และมีระยะเวลาใช้งานยาวนาน เป็นการซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงอะไหล่ มีมาตรการควบคุมการแพร่กระจายมลพิษที่เข้มงวดตามมาตรฐานสากล

     - การใช้เศษโลหะ อนุญาตให้นำเข้าได้ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องคัดแยกมาแล้ว ไม่ปะปนกับสินค้าอื่น เป็นเศษโลหะที่สะอาด มีใบรับรองจากประเทศต้นทาง เป็นไปตามมาตรฐาน ISR

     - จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และนำเศษพลาสติกภายในประเทศมาใช้ประโยชน์

ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่