ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั่วประเทศ

ทส. จัดการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั่วประเทศ

ทส. จัดการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั่วประเทศ

วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นาย วิจารย์ สิมาฉายา) เป็นประธานการประชุม พร้อมมอบนโยบายในภาพรวม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นย้ำให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์โดยรวมกับประชาชน

การประชุมดังกล่าว มีสาระสำคัญ ได้แก่

1) การจัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาจากภารกิจ สนับสนุนเครือข่ายให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2) การบูรณาการงานต่างๆ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและบุคลากรที่เกินความจำเป็น

3) การเชื่อมโยงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมจากส่วนกลาง สู่การปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค

4) การปลูกจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ผ่านภาคีเครือข่าย ทสม. อย่างมีคุณภาพ

5) ความสอดรับของแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน ต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ

6) การกำหนดบทบาท/หน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อนและเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในห้วงเวลาที่เหมาะสม ไม่ล่าช้า

โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับฟังการชี้แจง กรอบการบริหารเป้าหมายการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความเชื่อมโยงเป้าหมาย ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ การติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยในที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและหารือถึงปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

ภาพ: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่