ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

ทส. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

                       กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ การอุทิศทั้งแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนและประเทศตลอดมา 
                       เนื่องในปี พ.ศ. 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 52 ราย โดยในวันนี้ (20 กันยายน 2561) เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและกล่าวให้โอวาท แสดงความชื่นชม ยกย่องในความเสียสละ และอุทิศทั้งแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ทำเพื่อประชาชน และประเทศมาตลอดอายุราชการ  ทั้งนี้ ในการจัดงานปีนี้ ได้จัดขึ้นภายใต้ชื่อ “Memory of Love" โดยนอกจากจัดให้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณดังกล่าวแล้ว ยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวที ซึ่งจัดโดยหน่วยงานในสังกัดเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการดังกล่าวอีกด้วย


ภาพ , ระพีพัฒน์, อาทิตยา , ธนชัย ข่าวและเผยแพร่, : จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่