ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กรมป่าไม้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๑๒๒ ปี

กรมป่าไม้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๑๒๒ ปี

กรมป่าไม้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๑๒๒ ปี

กรมป่าไม้ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ ๑๒๒ ปี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผู้ทรงสถาปนากรมป่าไม้ และร่วมสดุดีวีรชนป่าไม้ผู้อุทิศตน เสียสละ และทำคุณประโยชน์แก่กิจการด้านป่าไม้

วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ ๑๒๒ ปี พร้อมทั้งถวายสัตว์ปฏิญาณของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ณ ลานหน้าอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้  ในการนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ บุคคลและหน่วยงานภายนอก ได้แก่ มอบโล่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ มอบเข็มเชิดชูเกียรติ โล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และหนังสือชมเชยแก่ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2561 มอบโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี พ.ศ. 2560 และโล่รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดย ปกท.ทส. ได้กล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายแก่ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ โดยเน้นย้ำเรื่องการรักษาทรัพยากรป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน คืนสมดุลสู่ธรรมชาติ การส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการแก้ไขปัญหาให้เชื่อมโยงต่อเนื่องกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่า การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่จำเป็น ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานและบริการประชาชนที่รวดเร็ว ไม่สร้างภาระและลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในกระบวนการทำงาน การใช้ระบบดิจิตอล จัดตั้ง One-Stop Service ของกรมป่าไม้ ให้บริการณ จุดเดียว ตลอดจนการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการทำงานร่วมกัน รวมถึงการมีส่วนร่วมกับประชาชน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการรักษาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้กลับคืนมา และการอยู่ร่วมกันได้ระหว่างคนกับป่าพร้อมกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

ภาพ: กรมป่าไม้, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่