ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ จัดการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงบประมาณ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส. โดยมีสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

- ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ในประเด็นต่างๆ อาทิ การพัฒนาปรับปรุงกลไกความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบการวิจัย ระบบฐานข้อมูล เครือข่ายความร่วมมือท้องถิ่น ระบบบุคลากร กลไกการใช้ประโยชน์

- การดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพภายใต้แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘

- ความก้าวหน้าการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ...

- ความก้าวหน้าการจัดทำคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (Thailand Biodiversity Information Facility, TH-BIF) การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ

- การเตรียมการสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๔ (CBD COP 14) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ใน ๓ ด้านหลัก ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการ และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพงานของอนุสัญญาฯ พิธีสารภายใต้อนุสัญญาฯ โดยมี รมว.ทส. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม และ

- กระบวนการจัดทำและยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Thailand Bioeconomy Development Framework) พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐

ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่