ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

คพ. ยกระดับศูนย์ควบคุมมลพิษ จ.ระยอง เป็นระดับภาค รุกแก้ไขปัญหามลพิษและสร้างความเชื่อมั่น

คพ. ยกระดับศูนย์ควบคุมมลพิษ จ.ระยอง เป็นระดับภาค รุกแก้ไขปัญหามลพิษและสร้างความเชื่อมั่น

 

คพ. ยกระดับศูนย์ควบคุมมลพิษ จ.ระยอง เป็นระดับภาค รุกแก้ไขปัญหามลพิษและสร้างความเชื่อมั่น

         กรมควบคุมมลพิษ ปรับแผนงานและรูปแบบการทำงานของศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ยกระดับเป็นศูนย์ภาค เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนด้านต่างๆ ที่จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก 

           นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า เนื่องจากจังหวัดระยอง และพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญและมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ ทั้ง ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ปัญหามลพิษในแหล่งน้ำ ปัญหาการจัดการขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม รวมไปถึงการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีรั่วไหล เกิดการระเบิดและเพลิงไหม้ในสถานประกอบการ หรือจากการขนส่ง 

          กรมควบคุมมลพิษ ได้ปรับการทำงานของศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยองเป็นศูนย์ระดับภาค ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษ พร้อมให้คำปรึกษาและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งประสานและเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารเคมีอันตรายและมลพิษในสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring and Control Center : EMCC) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการบูรณาการในการวางแผนการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระยอง ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และขยายพื้นที่ในการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง จากเดิมเฉพาะในพื้นที่จังหวัดระยองให้ครอบคลุมจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลภายใต้โครงการ พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเพื่อรองรับการลงทุนด้านต่างๆที่จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้ 

            นอกจากนี้ ยังมีการจัดฝึกอบรมเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐสถานประกอบการและตัวแทนอาสาสมัครจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ในการแจ้งเหตุอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย และมลพิษจากโรงงานและสถานประกอบการออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economics Corridor Development :EEC) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนด้านต่างๆ ที่จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก โดยให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ รวมทั้งชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อการลงทุนในภาพรวม โดยจะมีการเปิดศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ในเร็วๆ นี้

แกลเลอรี่