Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คพ. แจงจะเร่งดำเนินการทำสัญญาการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้

คพ. แจงจะเร่งดำเนินการทำสัญญาการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้

คพ. แจงจะเร่งดำเนินการทำสัญญาการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้

            กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) แจงไม่ได้นิ่งนอนใจในความเดือดร้อนของชาวบ้านคลิตี้ เร่งดำเนินการทำสัญญาฟื้นฟูลำห้วย ที่ผ่านมา คพ. ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ห้วยคลิตี้มาโดยตลอด ทั้งการจ่ายเงินชดเชยผู้ฟ้องคดี จัดทำฝายดักตะกอน ขุดรื้อหลุมฝังกลบตะกอนริมลำห้วย รวมทั้งได้ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ให้เข้าไปบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งการจัดทำบ่อน้ำบาดาลและระบบโซล่าเซลล์ การจัดทำระบบประปาภูเขาและระบบกรอง เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำสะอาดใช้เพื่อการบริโภค การตรวจสุขภาพของประชาชนและสื่อสารความเสี่ยง เพื่อป้องกันการได้รับสารตะกั่วจากสิ่งแวดล้อม 
            วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่าตามที่มีชาวบ้านคลิตี้เข้ายื่นหนังสือทวงถามการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 นั้น คพ. ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่คลิตี้มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ฟ้องคดีจำนวน 22 ราย การจัดทำฝายดักตะกอนจำนวน 2 แห่งร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ การขุดรื้อหลุมฝังกลบตะกอนริมลำห้วย และการศึกษาวิธีการฟื้นฟูลำห้วยซึ่งดำเนินการโดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาซึ่งได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นทั้งในส่วนของชาวบ้านและในส่วนของนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
            โดยอธิบดี คพ. ได้ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงกระบวนการทำงานของ คพ. และประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องให้ชาวบ้านคลิตี้รับทราบพร้อมทั้งได้รับข้อห่วงใยของชาวบ้านเรื่องการจัดหาน้ำสะอาดแล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา อีกทั้งตั้งแต่ได้รับคำสั่งศาลปกครองสูงสุด คพ. ยังได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้กับสำนักงานศาลปกครองทราบมาอย่างต่อเนื่องในทุก 4 เดือน 
             และจากที่เมื่อวานนี้ชาวบ้านคลิตี้เข้ายื่นหนังสือทวงถามการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ คพ. ก็ได้ชี้แจงให้ชาวบ้านทราบในเบื้องต้นแล้วว่า คพ. ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่คลิตี้จำนวน 584 ล้านบาท โดยได้จัดทำราคากลางแบบจ้างเหมาในเบื้องต้นที่ 582 ล้านบาท ประกาศประกวดราคาตามกระบวนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างฟื้นฟูล้ำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี มาแล้ว 2 ครั้ง โดยการประกวดราคาครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 นั้น มีความจำเป็นต้องยกเลิกเนื่องจากมีผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเพียงแค่รายเดียวจึงไม่เกิดการแข่งขัน ส่วนครั้งที่สองเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 นั้น กรมบัญชีกลางได้มีข้อวินิจฉัยให้อ้างอิงราคากลางจากงานจ้างก่อสร้างจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำราคากลางใหม่เป็นที่ 454 ล้านบาท และดำเนินการต่อรองราคา โดยผู้เสนอราคาได้ยินดีปรับลดราคาลงให้เป็นไปตามราคากลางที่ 
            คพ. ได้ปรับปรุงใหม่แล้ว ขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณารายการและราคาให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐ จึงยังไม่ได้ประกาศผลการประกวดราคา พร้อมกันนี้ยังได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอใช้พื้นที่ป่าสงวนและพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ซึ่งชาวบ้านก็ได้รับทราบแล้วและพอใจในระดับหนึ่ง เนื่องจากโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการจ้างฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนซึ่งเป็นลักษณะการดำเนินการที่ไม่เคยมีการดำเนินการมาก่อน จึงประสบปัญหาความไม่ชัดเจนในระเบียบว่าโครงการฯ เข้าข่ายการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะใด 
            คพ. จึงได้มีหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง โดยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ เพื่อหารือข้อระเบียบอย่างเป็นทางการในประเด็นวิธีการจ้าง การกำหนดราคากลาง และรายละเอียดของการประกวดราคา จำนวน 2 ครั้ง คือเมื่อเดือนมีนาคม 2559 และเดือนมกราคม 2560 โดยหลังจากได้ข้อสรุปแล้ว จึงได้ขอให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาจ้างในเดือนมีนาคม 2560 และได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาจ้างจากสำนักงบประมาณในช่วงกลางเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระหว่างการพิจารณารายการและราคาเพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อพิจารณาในส่วนนี้แล้วเสร็จจะต้องนำเสนอให้กับผู้มีอำนาจเพื่อเห็นชอบและอนุมัติการจัดจ้างก่อนถึงจะประกาศให้มีผู้ชนะการประกวดราคาได้ หลังจากนั้นจึงจะแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดราคาลงนามในสัญญาจ้าง ซึ่ง คพ. จะเร่งการลงนามในสัญญาให้เร็วที่สุด 
           อย่างไรก็ตาม คพ. ไม่ได้นิ่งนอนใจในความเดือดร้อนของชาวบ้านคลิตี้ โดยในช่วงที่ผ่านมาจึงได้เป็นผู้ประสานหน่วยงานต่าง ๆให้เข้าไปบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ได้แก่ การจัดทำบ่อน้ำบาดาลและระบบโซล่าเซลล์โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกระทรวงพลังงาน การจัดทำระบบประปาภูเขาและระบบกรองโดยกรมทรัพยากรน้ำเพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำสะอาดใช้เพื่อการบริโภค รวมทั้งการตรวจสุขภาพของประชาชนและสื่อสารความเสี่ยงโดยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการได้รับสัมผัสสารตะกั่วจากสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นแหล่งแร่ เป็นต้น

แกลเลอรี่