ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การถ่ายโอนภารกิจการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ด้านการควบคุมมลพิษให้องค์กรปกครองท้องถิ่น

การถ่ายโอนภารกิจการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ด้านการควบคุมมลพิษให้องค์กรปกครองท้องถิ่น

การถ่ายโอนภารกิจการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ด้านการควบคุมมลพิษให้องค์กรปกครองท้องถิ่น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ด้านการควบคุมมลพิษของคณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา) เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ด้านการควบคุมมลพิษของคณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้อง ๒๐๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น สืบเนื่องจาก รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้ ทส. เป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะการถ่ายโอนฯ ดังกล่าว ที่ได้มีการถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วบางส่วนเมื่อปี ๒๕๔๖ ได้แก่ งานตรวจสอบคุณภาพน้ำ และงานตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง และมีภารกิจที่อยู่ระหว่างดำเนินการถ่ายโอนในปี ‭๒๕๕๘ - ๒๕๖๒‬ เพื่อส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นที่สำคัญตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ แยกได้เป็น ๔ ด้านดังต่อไปนี้

๑. ด้านบุคลากร 
• การจัดจ้างบริการบุคคลภายนอก โดยให้กรมควบคุมมลพิษขึ้นทะเบียนบริษัท 
• ให้สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดทำหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม 
• ให้มีบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
• ให้ ทส. ปรับรูปแบบการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้เกิดผล

๒. ด้านงบประมาณ ให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่สนับสนุนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๓. ด้านกฎหมาย 
• ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
• ปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

๔. ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
• ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมควบคุมมลพิษสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
• ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดมาตรฐานและเป้าหมายการดำเนินงานด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
•ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำกรอบอัตรากำลังเพิ่มบุคลากรเพื่อรองรับต่อภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
ที่ประชุมได้พิจารณาและเสนอความเห็นร่วมกันในประเด็นต่างๆ ข้างต้นแล้ว โดยฝ่ายเลขานุการฯ จะได้สรุปผลการประชุมแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองหรือแก้ไข และจัดส่งให้กับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป

เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่