ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.เปิดจองพื้นที่ปลูกป่า ดึงทุกภาคส่วนร่วมฟื้นฟูพื้นที่เขาหัวโล้น

ทส.เปิดจองพื้นที่ปลูกป่า ดึงทุกภาคส่วนร่วมฟื้นฟูพื้นที่เขาหัวโล้น

เมื่อวันพุธที่ 22 มิ.ย.59 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดตัวโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ พร้อมเปิดจองพื้นที่เขาหัวโล้นทั้ง 13 จังหวัด เนื้อที่กว่า 13,000 ไร่ ให้ผู้สนใจจองปลูกป่า "เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่ป่่าต้นน้ำเสื่อมสภาพที่สูงชันอย่างยั่งยืน” โดยมี 13 หน่วยงานลงนามความร่วมมือยื่นความประสงค์ร่วมปลูกป่าแล้ว 
          จากการสำรวจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่าป่าถูกบุกรุกถึง 8.6 ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๑๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเลย ซึ่งพื้นที่ถูกบุกรุกและเผาป่าเพื่อนำพื้นที่มาทำการเกษตร ซึ่งมีทั้งผู้อาศัยบนพื้นที่สูง ประชาชนทั่วไป และส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มนายทุน จากนโยบายของรัฐบาลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน ไม่น้อยกว่า 8.6 ล้านไร่ ภายใน 20 ปี พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนบนพื้นที่สูงให้สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ที่สำคัญสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมอุทยานแห่งชาติฯจึงได้จัดโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำ และทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากป่าต้นน้ำถูกทำลาย โดยหันมาให้การสนับสนุน และร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่่าต้นน้ำ และช่วยกันฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น)ให้กลับมาเป็น ป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่อไป 
          การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก13 หน่วยงาน ที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงที่จะร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิสายใยแผ่นดิน กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพะเยา องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ การประปาส่วนภูมิภาค มูลนิธิไทยรักษ์ป่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชมรมคอลัมนิสต์นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท ธรรมชาติภัณฑ์ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัดปางช้างแม่แตง สำหรับหน่วยงานที่สนใจจองพื้นที่ปลูกป่าเพื่อคืนความชุ่มชื้นให้ป่าต้นน้ำ ติดต่อได้ที่คุณอริยะ เชื้อชม เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน โทรศัพท์ : 08 3576 2558 / 02 561 0777 ต่อ 1742

แกลเลอรี่