ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ร่วมกับสำนักงานก.พ. จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง

ทส.ร่วมกับสำนักงานก.พ. จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง

ทส.ร่วมกับสำนักงานก.พ. จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง

            กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 14–15 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาเกียรติภูมิข้าราชการ การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน           
          ในวันนี้ (14 มิถุนายน 2560) นายเสริมยศ สมมั่น รอง ปกท.ทส รวมทั้งรองเลขาธิการก.พ. ได้เป็นประธานร่วมในกล่าวเปิดการประชุมโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการฯ โดยมีผู้บริหาร ทส. ประกอบด้วย หัวหน้า ผต.ทส. (นายสมชัย มาเสถียร), ผต.ทส. (น.ส.จงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล, นายประลอง ดำรงค์ไทย และนายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย) คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทส. ประมาณ 150 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 
          ทั้งนี้ โครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้กำหนดให้การประเมินคณธรรมและความโปร่งใสเป็นกลยุทธ์สำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้ง สามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ 
          โดยได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 5 ดัชนี คือ (1) ความโปร่งใส (Transparency) (2) ความพร้อมรับผิด (Accountability) (3) คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery) (4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) และ (5) คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity)

แกลเลอรี่