Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส.จัดการประชุมวิชาการ "คณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน ครั้งที่ 7"

ทส.จัดการประชุมวิชาการ "คณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน ครั้งที่ 7"

ทส.จัดการประชุมวิชาการ "คณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน ครั้งที่ 7"

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ได้จัดการประชุมวิชาการ "คณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน ครั้งที่ 7" ในหัวข้อ เรื่อง Social Forestry in Forest Landscape Restoration : Enabling Partnerships and Investments for Sustainable Development Goals ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
            วันนี้ (14 มิถุนายน 2560) นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวปิดการประชุมวิชาการคณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผช.กก.ผจก.ใหญ่ RATCH ผอ.สจป.ที่ 2 (เชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่ทั้งจาก กปม. และจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี ซึ่งจากการประชุมในครั้งนี้ นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวบทสรุป ที่สมาชิก และผู้แทนหน่วยงายทั้งหมด มีความเห็นร่วมกัน ดังนี้
             1. จัดให้มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งรวมถึงชนพื้นเมือง ชุมชน เพื่อสร้างกรอบการดำเนินงาน โดยประสานความร่วมมือทั้งในด้านการวางแผน จัดการ ปฏิบัติงานด้านภูมิทัศน์ป่าไม้ 
             2. สนับสนุนการลงทุนเพื่อให้เกิดการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเสมอภาคระหว่างชุมชนและภาครัฐ 
             3. สนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจ และวิถีชุมชน ผ่านระบบ Micro Small Medium Enterprise (MSME) 
             4. การปรับปรุงด้านธรรมาภิบาล สิทธิการถือครองที่ดินและโครงสร้างทางสถาบัน 
             5. การวิจัยและพัฒนา 
             6. นำรูปแบบการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ที่ประสบความสำเร็จสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และความชำนาญ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ 
             7. จัดเตรียมแนวทางการดำเนินงานด้านวนเกษตรสำหรับภูมิภาคอาเซียน

แกลเลอรี่