ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดประชุมถอดบทเรียน และเตรียมการรับมือปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๖๐

ทส. จัดประชุมถอดบทเรียน และเตรียมการรับมือปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๖๐

วันนี้ (27 มิถุนายน 2559) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ/ถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) เพื่อวิเคราะห์การดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ จุดอ่อนและจุดแข็งเพื่อกำหนดแผนงานให้สอดคล้องในปีต่อไป โดยจากการบูรณาการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือในปี 2559 ส่งผลให้ช่วงวิกฤตหมอกควันระหว่างวันที่ 1 มกราคม-15 เมษายน 2559 จำนวนจุดความร้อนรวมใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ลดลงกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2558 รวมถึงปริมาณฝุ่นละอองในจังหวัดส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยในปี 2559 นี้ ปริมาณฝุ่นละอองสูงสุดลดลงจาก 381 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เหลือเพียง 317 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตามวิกฤตสถานการณ์หมอกควันได้เกิดขึ้นยาวนานต่อเนื่องจนถึงปลายเดือนเมษายน 2559 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาพอากาศในปี 2559 มีความแห้งแล้งยาวนาน และฝนตกน้อยในช่วงเดือนเมษายนและต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งต่างจากปีที่ผ่านๆมา สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือส่วนใหญ่จะสิ้นสุดก่อนวันที่ 15 เมษายน

          ในส่วนของมาตรการในปี 2560 จะยังคงเน้นการป้องกันล่วงหน้าไม่ให้เกิดการเผา โดยระดมสรรพกำลังเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง เร่งทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อลดการเผาและจัดการเศษวัสดุภาคการเกษตร เศษวัชพืช และมูลฝอยโดยไม่เผา พร้อมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ลักลอบเผา รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังการเผาและลดการเผาในพื้นที่ ดำเนินการทางกฎหมายกับการบุกรุกป่าเพื่อเพาะปลูก และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

          นอกจากนี้ ในปี 2559 หลายพื้นที่ทางภาคเหนือของไทยได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำและผลักดันให้โรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควัน (ASEAN Haze-Free Roadmap) ได้รับความเห็นชอบและนำไปสู่การปฏิบัติโดยเร็ว เพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์การเป็นภูมิภาคอาเซียนปลอดหมอกควันในปี 2563 และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืนภายใต้ความร่วมมือกันของประชาคมอาเซียน

          โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบแนวทางการสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ/ถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) และการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน ปี 2560 โดยมีผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้แทนจาก 9 จังหวัดภาคเหนือ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

          ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ พร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการเตรียมการป้องกัน การสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดการเผา เข้มงวดกวดขันและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อผู้จุดไฟ และให้มีการศึกษาปัญหาต่างๆอย่างรอบด้าน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีก ท้ายนี้ ยังได้เร่งรัดเจ้าหน้าที่ในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ให้ทั่วทุกพื้นที่ในช่วงหน้าฝนนี้ และฝากให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมในระยะนี้ ซึ่งอาจทำให้เกิดดินถล่ม โดยขอให้เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจพื้นที่เสี่ยง เพื่อสามารถแจ้งเตือน ให้คำแนะนำแก่ประชาชน และเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดเหตุ

แกลเลอรี่