ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดพิธีลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสำหรับโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง และ ร่างบันทึกความเข้าใจร่วมระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

ทส. จัดพิธีลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสำหรับโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง และ ร่างบันทึกความเข้าใจร่วมระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

     วันนี้ (11 ตุลาคม 2561) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ จัดพิธีลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสำหรับโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง และร่างบันทึกความเข้าใจร่วมระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจกับ H.E. Mr. Lyu Jian เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และ ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute) ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 


     การให้ลงนามในบันทึกความเข้าใจข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการ " กลไกความร่วมมือข้ามพรมแดนเพื่อสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ" เป็นโครงการความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำที่ดำเนินการระหว่างประเทศสมาชิก (Mekong-Lancang Cooperation : MLC) 6 ประเทศ ประกอบด้วย จีน ลาว เมียนมา ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ภายใต้งบประมาณจากกองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง วัตถุประสงค์เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทรัพยากรน้ําและบริหารโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ/เขื่อน ระหว่างประเทศสมาชิกซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง - ล้านช้าง


     ทั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำระหว่างประเทศจีนกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (กัมพูชา ลาว ไทย เวียดนาม) ประเทศจีนเป็นประเทศต้นน้ำ ส่งข้อมูลอุทกวิทยาและข้อมูลการระบายน้ำจากเขื่อนลงสู่แม่น้ำโขง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศสมาชิก และการปรับตัวของประชาชนในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของระดับและปริมาณน้ำในแม่น้ำโขง ส่งผลต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่ เพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก การหารือและสื่อสารความเข้าใจร่วมกัน ในการพัฒนากลไกความร่วมมือข้ามพรมแดน เพื่อสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำต่อไป


     จากนั้นได้มีการนำเสนอโครงการกองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง "กลไกความร่วมมือข้ามพรมแดนเพื่อสนับสนุนการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ และนำเสนอบทบาทและโครงการความร่วมมือการพัฒนาแม่โขง - ล้านช้าง ในภูมิภาค ของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

 

ภาพ , ข่าว และเผยแพร่ : ปริตา

แกลเลอรี่