ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

โครงการนำร่องภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Thailand Partnership for Market Readiness: PMR) ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารโลก

โครงการนำร่องภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Thailand Partnership for Market Readiness: PMR) ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารโลก

โครงการนำร่องภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Thailand Partnership for Market Readiness: PMR) ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารโลก

 

โครงการนำร่องภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Thailand Partnership for Market Readiness: PMR) ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารโลก
          วันนี้ (15 มิถุนายน 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพจัดแถลงข่าวประจำสัปดาห์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็น "โครงการนำร่องภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Thailand Partnership for Market Readiness: PMR) ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารโลก" โดยมี นางประเสริฐสุข  จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นประธานการแถลงข่าว ณ ห้อง 301 อาคารกรระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วม "โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Thailand Partnership for Market Readiness: PMR) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยธนาคารโลก (World Bank) เป็นความร่วมมือกันระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา เพื่อจัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การให้การสนับสนุนนวัตกรรมเครื่องมือเกี่ยวกับกลไกตลาด และเรียมความพร้อมด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการลดสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ซึ่งประเทศไทยได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับดำเนินการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนากลไกและเครื่องมือที่จะสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาคส่วนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2560-2562)

แกลเลอรี่