Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ทส.

เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ทส.

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับนายฟิลิป คาลเวิร์ต (Mr. Philip Calvert) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทย และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องรับรอง ชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

                เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทยกล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้เข้าเยี่ยมคารวะ ประเทศแคนาดาให้ความสำคัญต่อประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งโดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสนี้ จึงได้ขอรับทราบนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เพื่อจะได้หาโอกาสเสริมสร้างความร่วมมือร่วมกันในอนาคตต่อไป

                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวชื่นชมความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศแคนาดา จากนั้นจึงได้แลกเปลี่ยนด้านนโยบาย โดยแจ้งว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและได้มีการตั้งเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างชัดเจน และยังให้ความสำคัญกับประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ การบุกรุกพื้นที่ป่า อย่างผิดกฎหมาย การจัดตั้งศูนย์ประชารัฐพิทักษ์ป่าและทะเลที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของกระทรวงฯ ให้มีศัยภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้นโดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินการเริ่มที่การให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาดังนั้นความสมดุลระหว่างการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึง

                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ถือโอกาสนี้ กล่าวถึงประเด็นการเมืองไทย โดยรัฐบาลปัจจุบันภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา มีเป้าหมายในการเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาที่สะสม มาจากอดีตรวมถึงการวางแผนงานเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า และแม้ว่ารัฐบาลจะมาจากการปฏิวัติแต่ก็ไม่ได้ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทั้งยังปรับแก้กฎระเบียบต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของภาครัฐให้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้เป็นฐานที่มั่นคงและส่งเสริมการทำงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจ

                  เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันข้อมูล พร้อมทั้งมีความเห็นว่าปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยค่อนข้างซับซ้อน ในส่วนด้านการเมืองนั้นเป็นเรื่องของหลักการ พร้อมทั้ง กล่าวชื่นชมความตั้งใจจริงของรัฐบาลปัจจุบัน และกล่าวถึงหลักการแก้ไขปัญหาของประเทศแคนาดาว่าเน้นที่การสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศแคนาดานั้น หากประเทศไทยต้องการการสนับสนุนจากประเทศแคนาดาในด้านใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกป้องและอนุรักษ์พื้นที่ป่าซึ่งแคนาดามีความเชี่ยวชาญ ตนก็พร้อมที่จะประสานการดำเนินการด้วยความยินดี

 

แกลเลอรี่