ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์ปลุกคนไทยตื่นตัวและร่วมกันปกปักษ์รักษาสัตว์ป่า ร่วมมือกันหยุดวงจรอันเลวร้ายด้วยการ "หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด : Go Wild for Life : หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์ปลุกคนไทยตื่นตัวและร่วมกันปกปักษ์รักษาสัตว์ป่า ร่วมมือกันหยุดวงจรอันเลวร้ายด้วยการ "หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด : Go Wild for Life : หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์ปลุกคนไทยตื่นตัวและร่วมกันปกปักษ์รักษาสัตว์ป่า ร่วมมือกันหยุดวงจรอันเลวร้ายด้วยการ "หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด : Go Wild for Life : หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์  

         เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด Go Wild for Life : หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์ เพื่อปลุกจิตสำนึกคนไทยให้เกิดความตระหนักต่อสถานการณ์การคุกคามสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสัตว์ป่าในประเทศไทยหลายชนิด ทั้งสัตว์สงวน สัตว์คุ้มครอง และสัตว์ป่าอื่นๆ ต่างตกอยู่ในภาวะถูกตามล่าเอาชีวิตอย่างหนัก และให้สังคมเกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคล องค์กร ที่ทำประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแบบอย่างแก่สังคม โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมงาน ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมแสดงพลังในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการรณรงค์ในครั้งนี้ การมอบรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม (โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน / โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบการสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ปี 2559 / โครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ปี 2558 / โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (G Upcycle) ปี 2558 / โครงการพัฒนาระบบรับรองอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Upcycle Carbon footprint) ปี 2559) และกิจกรรมภาคบันเทิง

          โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันไม่ทำให้สัตว์ป่าลดน้อยลงและให้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมา พร้อมกล่าวเชิญชวนคนไทยช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

          อนึ่ง องค์การสหประชาชาติ (United Nation) หรือ UN กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็น "วันสิ่งแวดล้อมโลก” อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ในระหว่างวันที่ 5–16 มิถุนายน 2515 ณ กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน จากการประชุมดังกล่าวทำให้ประเทศต่าง ๆ ตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจดำเนินกิจกรรมที่ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และต่อมา UN ได้จัดตั้ง "โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ” หรือ UNEP เพื่อเป็นองค์กรหลักของนานาชาติในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และแต่ละปี UNEP จะกำหนดประเด็นหลักการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นทิศทางเดียวกันทั่วโลก เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกจะได้ร่วมแสดงพลัง และแสดงออกถึงเจตนารมณ์ที่จะช่วยปกป้องรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันทั่วโลก และจากสถานการณ์การคุกคามสัตว์ป่าที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและสร้างปัญหาให้กับประเทศต่าง ๆ ทุกประเทศทั่วโลกในขณะนี้ UNEP จึงได้ตัดสินใจกำหนดประเด็นการรณรงค์จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2559 คือ "Go Wild for Life” หรือ "หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์” เพื่อย้ำเตือนให้ประชาชนทั่วโลกตระหนักถึงความหนักหน่วงของสถานการณ์ปัญหา และหยุดพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เอื้อให้เกิดการล่าสัตว์ป่าไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยทุกประเทศทั่วโลกจะพร้อมใจกันนำประเด็นดังกล่าวมาเป็นประเด็นชูธงการรณรงค์ในประเทศของตัวเองพร้อมกันใน "วันสิ่งแวดล้อมโลก” ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน 2559

 

แกลเลอรี่