ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล จังหวัดตราด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานในทุกระดับ ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม สามารถปรับตัวพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อีกทั้งยกระดับการดำเนินให้เป็นหน่วยงานที่บูรณาการการปฏิบัติงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงความร่วมมือในระดับอาเซียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาลเพื่อพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งให้ดำรงคงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล จังหวัดตราด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานในทุกระดับ ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม สามารถปรับตัวพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อีกทั้งยกระดับการดำเนินให้เป็นหน่วยงานที่บูรณาการการปฏิบัติงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงความร่วมมือในระดับอาเซียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาลเพื่อพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งให้ดำรงคงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล จังหวัดตราด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานในทุกระดับ ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม สามารถปรับตัวพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อีกทั้งยกระดับการดำเนินให้เป็นหน่วยงานที่บูรณาการการปฏิบัติงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงความร่วมมือในระดับอาเซียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาลเพื่อพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งให้ดำรงคงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป
           โดยพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของสถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสถาบันฯ จะต้องมี 4 ดี ประกอบด้วย 
            1) มีทัศนคติดี คือ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมไปถึงการมีความรัก ความสามัคคีต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และที่สำคัญต้องมีหัวใจรักประชาชน 
            2) มีความรู้ ความสามารถดี ทั้งด้านการใช้อาวุธ อุปกรณ์ให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น และด้านการบังคับใช้กฎหมายที่มีไว้สำหรับบังคับใช้กับผู้กระทำผิดและเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนหรือให้คำแนะนำเพื่อให้ประชาชนดำเนินการได้อย่างถูกต้องไม่กระทำผิดกฎหมาย
            3) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี 
            4) มีวาจาดี สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจอันดีให้แก่ประชาชน ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการปฏิบัติงาน 
            โอกาสเดียวกันนี้ ได้มอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้แก่องค์กร จำนวน 10 องค์กร , มอบธงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 7 แห่ง และมอบธงสถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเลให้แก่ผู้แทนผู้เข้ารับการอบรบ จำนวน 1 ผืน อีกทั้งเปิดแพรคลุมป้ายสถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล ภายหลังจากเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเครือข่ายชุมชน 
             นอกจากนี้ภายในงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดตราด อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เครือข่าย ผู้เข้ารับการอบรมฯ และประชาชน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล บ้านด่านเก่า ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด

แกลเลอรี่