ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุม National Dialogue เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์โครงการและแผนการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก รอบที่ 7

การประชุม National Dialogue เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์โครงการและแผนการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก รอบที่ 7

การประชุม National Dialogue เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์โครงการและแผนการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก รอบที่ 7

วันนี้ (16 ตุลาคม 2561) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักเลขาธิการกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ในการประชุม National Dialogue เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์โครงการและแผนการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก รอบที่ 7 โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน รวมถึงหน่วยงานบริหารโครงการของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก เข้าร่วมในการประชุมกว่า 100 คน ณ ห้อง Infinity Ballroom โรงแรม Pullman King Power กรุงเทพมหานคร

โดยในการประชุมดังกล่าว มีการนำเสนอนโยบายและประเด็นที่มีลำดับความสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ทั้งยังมีการนำเสนอภาพรวมการดำเนินการของ GEF ที่ผ่านมาโดยผู้แทนจากสำนักเลขาธิการกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก สำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) นอกจากนี้ มีการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งมีกลไกให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ประเทศในการดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขวิกฤตด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน ๕ สาขา ได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) การจัดการสารเคมีและของเสีย (chemical and waste management) การจัดการน่านน้ำสากล (international waters management) และการจัดการความเสื่อมโทรมของดิน (land degradation

สำหรับการดำเนินงานภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกนั้น นอกจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 ให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางประสานการดำเนินงานเชิงปฏิบัติการ (Global Environment Facility (GEF) Operational Focal Point: GEF OFP) ของประเทศไทย แล้ว ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังให้เกียรติทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการและเป็นวิทยากรบรรยาย ภายใต้หัวข้อ นโยบายและประเด็นที่มีลำดับความสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยร่วมกับผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มาหารือร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างสมดุล ควบคู่กันไป ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เน้นย้ำถึงการเสนอโครงการที่เป็นไปตามความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง (Country ownership) โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นหลัก

ภาพ : จันทร์เพ็ญ , ข่าว : ศรัณญภัทร

แกลเลอรี่