ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ทส. ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

              วันนี้ (12 ตุลาคม 2561) เวลา 10.30 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานโฆษกกระทรวงฯ จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวงฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงฯ และมีแนวทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นายประลอง ดำรงค์ไทย โฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยทีมงานโฆษกประจำกระทรวงฯ   โฆษกกรมในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           โดยในการประชุมดังกล่าวที่ประชุมมีมติดังนี้
            1. ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดนำนโยบายรัฐบาล นโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562 – 2564) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรับรู้    ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าวมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
            2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน  เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัด นำข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว ทั้งนี้ หากมีประเด็นเรื่องที่สำคัญ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน การแก้ไขปัญหาต่างๆ หรือเป็นเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน ให้ส่งมาที่สำนักงานโฆษกกระทรวงฯ เพื่อนำมาเผยแพร่ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน G-NEWS ของรัฐบาลอีกช่องทางหนึ่ง

ข่าว : แก้วใจ,ภาพ : ธนชัย

แกลเลอรี่