ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมการประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

ทส. ร่วมการประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

 

         เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา 13.00 น. นายเสริมยศ สมมั่น รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทาง การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
        โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระราม ๙ กรุงเทพฯ โดยการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน รวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะการดำเนินงาน จากผู้บริหาร ส่วนราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และโฆษกกระทรวง

แกลเลอรี่