Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 12 กรกฏาคม 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมร้านค้าในงาน "ทส.ตลาดสร้างสรรค์ ของขวัญจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

วันที่ 12 กรกฏาคม 2559  พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมร้านค้าในงาน "ทส.ตลาดสร้างสรรค์ ของขวัญจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

          วันที่ 12 กรกฏาคม 2559  พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมร้านค้าในงาน "ทส.ตลาดสร้างสรรค์ ของขวัญจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 

แกลเลอรี่