ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (World Association of Zoos and Aquariums : WAZA) ครั้งที่ 73

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (World Association of Zoos and Aquariums : WAZA) ครั้งที่ 73

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (World Association of Zoos and Aquariums : WAZA) ครั้งที่ 73

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การสวนสัตว์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (World Association of Zoos and Aquariums : WAZA) ครั้งที่ 73 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2561

วันนี้ (22 ตุลาคม 2561) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมระหว่างประเทศและประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสวนสัตว์และและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (World Association of Zoos and Aquariums: WAZA) ครั้งที่ 73 ณ แกรนด์ฮอลล์ โรงแรมอวานีริเวอร์ไซด์ จัดขึ้นในหัวข้อ "Wild at Heart" เพื่อการนำเสนอเกี่ยวกับความร่วมมือในการอนุรักษ์สัตว์ทั้งภายในและภายนอกถิ่นอาศัยของประเทศไทยและสมาชิกที่อยู่ในภูมิภาค และการจัดการสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและหลักสวัสดิภาพสัตว์ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์และสิ่งแวดล้อมมาจากหลากหลายประเทศ ซึ่งจะเป็นการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และนวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการสวนสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ

สำหรับการประชุมระหว่างประเทศและประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสวนสัตว์และและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (World Association of Zoos and Aquariums: WAZA) ครั้งที่ 73 นี้ ประเทศไทย โดย องค์การสวนสัตว์ ได้รับเกียรติเป็นครั้งแรกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนี้ขึ้น นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะจะเป็นเวทีสำหรับองค์การสวนสัตว์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยี ตลอดจนองค์ความรู้ในด้านการบริการจัดการสวนสัตว์ในระดับสากล เพิ่มโอกาสในการพัฒนาบุคลากรขององค์การ และเป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากที่ต่างๆ ทั่วโลก ได้สัมผัสและร่วมกิจกรรมด้านอื่นๆ ในประเทศไทย อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศและประโยชน์ด้านต่างๆ ต่อหน่วยงานภาครัฐ ด้านการศึกษา และทางด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและนำรายได้เข้าประเทศไทยอีกทางหนึ่ง

อนึ่ง องค์การสวนสัตว์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรระดับสากล อาทิ สมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (World Association of Zoos and Aquarium : WAZA)  วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหา แบ่งปันข้อมูล โดยมีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ ชนิดพันธุ์ และถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมาตรฐานและความเป็นเลิศในการจัดการสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทั่วโลก

ภาพ: องค์การสวนสัตว์, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

 

แกลเลอรี่