ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีเปิดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี (9 มิถุนายน 2559) และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (12 สิงหาคม 2559) โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีเปิดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี (9 มิถุนายน 2559) และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (12 สิงหาคม 2559) โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีเปิดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี (9 มิถุนายน 2559) และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (12 สิงหาคม 2559) โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
          ทั้งนี้ ได้มีพิธีเปิดตัวกิจกรรมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบไปด้วย
          - กิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ได้แก่ การสวดมนต์ การปฏิบัติธรรม การบวช การบริจาคโลหิต
          - กิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณฯ และพระราชกรณียกิจ ได้แก่ การจัดทำหนังสือ นิทรรศการ สารคดีวิทยุ สารคดีโทรทัศน์
          - กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การฟื้นฟูและการเพิ่มพื้นที่ป่า การฟื้นฟูป่าชายเลน การสร้างฝายชะลอน้ำ การส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า
          - กิจกรรมอื่นๆ เช่น การฝึกราษฎรอาสาสมัคร รสทป. ฯลฯ
          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในระหว่างวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ และยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงฯ ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม ฟังธรรม และนำหลักคำสอนทางพุทธศาสนา มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป

แกลเลอรี่