ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี (9 มิถุนายน 2559) และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นับเป็นโอกาสมหามงคลที่พสกนิกรชาวไทย จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเวทีในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศไทยมาโดยตลอด

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี (9 มิถุนายน 2559) และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นับเป็นโอกาสมหามงคลที่พสกนิกรชาวไทย จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเวทีในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศไทยมาโดยตลอด

 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี (9 มิถุนายน 2559) และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นับเป็นโอกาสมหามงคลที่พสกนิกรชาวไทย จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเวทีในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศไทยมาโดยตลอด
       วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้ง 3 พระองค์ โดยภายในงานวันนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมกิจกรรม ดังนี้
       1) เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล
      2) เวลา 09.00 น. ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
      3) เวลา 10.00 น. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ กว่า 200 คน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
     4) เวลา 09.30 - 15.00 น. กิจกรรมบริจาคโลหิต "น้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน” (Give Blood for Mom) เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
      อนึ่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรวมกว่า 30 โครงการ โดยได้แบ่งกลุ่มงานโครงการ/กิจกรรม ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
      1) กลุ่มงานกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เช่น การสวดมนต์ , การปฏิบัติธรรม , การบวช , การบริจาคโลหิต เป็นต้น
      2) กลุ่มงานกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณฯ และพระราชกรณียกิจ เช่น จัดทำหนังสือ นิทรรศการสารคดีวิทยุ สารคดีโทรทัศน์ เป็นต้น
      3) กลุ่มงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การฟื้นฟูและการปลูกป่า ฟื้นฟูป่าชายเลน การสร้างฝายชะลอน้ำ การอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นต้น
     4) กลุ่มอื่น ๆ เช่น การฝึกราษฎรอาสาสมัคร รสทป. เป็นต้น

แกลเลอรี่