ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมการให้ความช่วยเหลือด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน

รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมการให้ความช่วยเหลือด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน

รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมการให้ความช่วยเหลือด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน

วันนี้ (25 ตุลาคม 2561) เวลา 14.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เป็นประธานการประชุมการให้ความช่วยเหลือด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายเเละเเผนทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ นางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน ร่วมกับ นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมที่ดิน กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมธนารักษ์ และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เข้าร่วมการประชุม

ในการประชุมดังกล่าว มีการรายงานผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้แนวทางการจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน โดยเน้นย้ำให้พิจารณาถึงความต้องการ ความพร้อมของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ที่มีการรวมกลุ่มในรูปแบบของสหกรณ์ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามแนวทาง คทช. ต่อไป

ภาพ: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่