ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. ลงพื้นที่เชียงราย ติดตามการดำเนินงาน คทช.

รมว.ทส. ลงพื้นที่เชียงราย ติดตามการดำเนินงาน คทช.

รมว.ทส. ลงพื้นที่เชียงราย ติดตามการดำเนินงาน คทช.

วันนี้ (26 ตุลาคม 61) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานจังหวัดเชียงราย และการดำเนินงาน คทช. อำเภอ จังหวัดเชียงราย ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในการนี้ รมว.ทส. ได้มอบแนวทางการดำเนินงานโดยให้เจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในปฏิบัติการ คทช. 7 ด้าน ประกอบด้วย
1. กฎหมายพร้อม (กฎหมาย กติกา หลักเกณฑ์)
2. เจ้าหน้าที่พร้อม
3. ประชาชนพร้อม
4. ที่ดินพร้อม
5. ทุนพร้อม
6. การตลาดพร้อม
7. องค์ความรู้และเทคโนโลยีพร้อม
โอกาสนี้ รมว.ทส. ได้รับทราบรายงานความก้าวหน้า พร้อมทั้งปฏิทินการทำงานในแต่ละขั้นตอน (Gantt chart) สำหรับการปฏิบัติการ คทช. ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน โดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันปฏิบัติงานโดยมีจุดมุ่งหมายคือความสุขของพี่น้องประชาชน

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน เวลา 14.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ได้เดินทางไปยังศูนย์ประสานงาน ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย เพื่อติดตามผลการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนบ้านใหม่เจริญ หมู่ 14 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย พร้อมทั้งพบปะพี่น้องประชาชนเพื่ออธิบายกติกาการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามแนวทางของ คทช. และการทำงานโดยชุดปฏิบัติการ คทช. อำเภอ ตลอดจนทำความเข้าใจให้ประชาชนสร้างมูลค่าเพิ่มจากการทำกินในที่ดินที่รัฐให้สิทธิ โดยต้องไม่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือ เนื่องจากที่ดินนั้นยังเป็นของรัฐ

ภาพ: กรมป่าไม้, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่