Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ครั้งที่ 9

ทส. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ครั้งที่ 9

ทส. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ครั้งที่ 9

วันนี้ (26 ตุลาคม 2561) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ครั้งที่ 9 โดยมี ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมการท่องเที่ยว กรมโรงงานอุตสากรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุม คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1. หน่วยงานที่จะต้องขอความอนุเคราะห์ในการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทางจากสนามบินไปยังสถานที่ที่จัดประชุม
2. รูปแบบการจัดนิทรรศการการดำเนินงานด้าน 3R และการจัดการขยะมูลฝอย และการดูงาน
3. หน่วยงานผู้ร่วมจัดงานประชุม 
4. หน่วยงานจากภาคเอกชน และ/หรือสถาบัน/หรือองค์กรพัฒนาเอกชน ที่จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งแต่งตั้ง

โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการ จัดทำรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ครั้งที่ 9 ให้ชัดเจน และกำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในเดือนมกราคม 2562

สำหรับ การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ครั้งที่ 9 เป็นการประชุมที่สืบเนื่องมาจากการก่อตั้งโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น และศูนย์พัฒนาภูมิภาคแห่งสหประชาชาติ (UNCRD) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ นโยบาย แนวปฏิบัติที่ดีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ 3R ของประเทศต่างๆ โดยการประชุมในครั้งที่ 9 นี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม โดยกำหนดจัดประชุม ในวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัล กรุงเทพฯ ใน Theme : 3R as a way for moving towards sufficiency economy – Implications for SDGs โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. หารือเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ 3R ผ่านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากประเทศต่างๆ รวมถึงผลประโยชน์ร่วมจากการกำหนดยุทธศาสตร์ 3R และ Economy circular ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
2. หารือเกี่ยวกับความร่วมมือภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) และอุตสาหกรรมสีเขียว ที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. ทบทวนและประเมินความก้าวหน้า การดำเนินงานด้าน 3R ของประเทศต่างๆ ในการดำเนินงานตามปริญญาฮานอยว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ในช่วงปี 2556-2566

ภาพ: กรมควบคุมมลพิษ, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา