ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดประชุมหารือกรอบการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ทส. จัดประชุมหารือกรอบการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ทส. จัดประชุมหารือกรอบการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา) เป็นประธานการประชุมหารือกรอบการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโดย กองยุทธศาสตร์และแผน เพื่อพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งทบทวน ปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต โครงการ กิจกรรมตัวชี้วัด ผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายอดิศร นุชดำรงค์) ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางอัษฎาพร ไกรรพานนท์) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (นางสาวจงจิตร นิรนาถเมธีกุล) และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ๓๐๑ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมดังกล่าว มีประเด็นสำคัญดังนี้

1) เป้าหมายการให้บริการกระทรวงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
2) การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายการให้บริการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
3) วิสัยทัศน์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: “อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐”

ภาพ: ปกท.ทส., ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่