ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้ ( 31 กรกฎาคม 2559) ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน เปิดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger day) ประจำปี 2559 โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี Freeland องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ร่วมถึงหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ทั้งนี้ ในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ได้จัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกขึ้น เพื่อเป็นการยกย่อง ให้เกรียติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่ทำหน้าที่ปกป้องรักษาป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สร้างความภาคภูมิใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้อุทิศตนและปฎิบัติหน้าที่ โดยในปัจจุบัน ได้มีการถูกคุกคามจากกลุ่มผู้แสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และมีการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์หลายแห่งด้วยกัน

วันนี้ ( 31 กรกฎาคม 2559) ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน เปิดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger day) ประจำปี 2559 โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี Freeland องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ร่วมถึงหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ทั้งนี้ ในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ได้จัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกขึ้น เพื่อเป็นการยกย่อง ให้เกรียติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่ทำหน้าที่ปกป้องรักษาป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สร้างความภาคภูมิใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้อุทิศตนและปฎิบัติหน้าที่ โดยในปัจจุบัน ได้มีการถูกคุกคามจากกลุ่มผู้แสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และมีการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์หลายแห่งด้วยกัน

วันนี้ ( 31 กรกฎาคม 2559) ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน เปิดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger day) ประจำปี 2559 โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี Freeland องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ร่วมถึงหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ทั้งนี้ ในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ได้จัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกขึ้น เพื่อเป็นการยกย่อง ให้เกรียติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่ทำหน้าที่ปกป้องรักษาป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สร้างความภาคภูมิใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้อุทิศตนและปฎิบัติหน้าที่ โดยในปัจจุบัน ได้มีการถูกคุกคามจากกลุ่มผู้แสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และมีการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์หลายแห่งด้วยกัน
              ในการนี้ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้วางพวงมาลา แด่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ผู้เสียสละชีพพิทักษ์ผืนป่าไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิต มีการมอบโล่เกียรติคุณเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าดีเด่น การมอบเงินให้แก่ญาติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการปฎิบัติหน้าที่ การส่งมอบครุภัณฑ์ อุปกรณ์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และเครื่องยังชีพให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
             โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ฝากให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกคนยึดหลักสำคัญว่า เมื่อเป็นเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าแล้วขอให้มีคุณสมบัติ 5 ข้อดังต้อไปนี้ หรือจะเรียกว่า 5 ดี
              ประการที่ 1 ต้องมีทัศนคติดี มีวามจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรักในเพื่อนร่วมงาน เคารพผู้บังคับบัญชา ที่สำคัญที่สุดต้องมีหัวใจรักประชาชน
              ประการที่ 2 ต้องมีความรู้ความส่ามารถดี ทุกวิชาที่จำเป็นในการปฏิบัติภารกิจ ต้องเรียนรู้ให้ชำนาญและช่ำชอง
              ประการที่ 3 ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงดีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าได้สมบูรณ์ ต้องดูแลสุขภาพให้ถูกต้อง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
              ประการที่ 4 สำคัญมาก ต้องเป็นผู้ที่มีวาจาดี คือมี ปิยะวาจา หมายถึง การพูดคุยแล้วมนุษย์อยากคุยด้วย
              ประการที่ 5 ต้องเป็นผู้ทีมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

แกลเลอรี่