Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คพ. จัดอบรม ลดคัดแยกขยะ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 20 กระทรวง

คพ. จัดอบรม ลดคัดแยกขยะ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 20 กระทรวง

คพ. จัดอบรม ลดคัดแยกขยะ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 20 กระทรวง

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ในช่วงระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมามีการนำพลาสติกและโฟมมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆ มากขึ้น จากสถิติ พบว่า ประเทศไทยมีการบริโภคถุงพลาสติกหูหิ้วมากถึง 45,000 ล้านใบต่อปี โฟมบรรจุอาหาร 6,758 ล้านใบต่อปี แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 9,750 ล้านใบ พลาสติกและโฟมเหล่านี้เป็นวัสดุที่ย่อยสลายยากเมื่อไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้องภายหลังการบริโภคจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติก กระทรวงฯ จึงจัดทำโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561  

นางสุวรรณา กล่าวว่า มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรม ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ที่ทุกหน่วยงานภาครัฐจะต้องขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวในหน่วยงานตนเอง และถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการร่วมดำเนินงานคือ ข้าราชการ จำนวน 2.53 ล้านคน ทั่วประเทศมีการคัดแยกขยะมูลฝอย ในอาคารสำนักงาน ร้อยละ 100 และมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดการลดขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐ ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี คิดเป็น 11,225 ตันต่อปี ปริมาณพลาสติกถุงหูหิ้ว ลดลง 4,000 ล้านใบต่อปี ปริมาณโฟมบรรจุอาหาร ลดลง 1,000 ล้านชิ้นต่อปี และปริมาณแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ลดลง 30 ล้านใบต่อปี หน่วยงานภาครัฐประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยได้ 17 ล้านบาทต่อปี และยังมีปริมาณขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได้ ก่อให้เกิดรายได้ 56 ล้านบาทต่อปี 

นางสุวรรณา กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินงานของทุกหน่วยงานภาครัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่ผ่านมา คพ. ได้จัดประชุมชี้แจงความเป็นมา นโยบาย กรอบแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ทั้ง 20 กระทรวง และได้หารือร่วมกับ สำนักงาน กพร. ในการกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ระดับกรม จำนวน 152 แห่ง และผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด และกำหนดจัดฝึกอบรม “การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ขึ้น จำนวน 6 ครั้ง ซึ่งการอบรมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 1 กลุ่มเป้าหมายจะเป็นหน่วยงานกลางระดับกรม จำนวน 152 แห่ง ภายใต้ 20 กระทรวง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับทราบวิธีการประเมินตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินงาน “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ส่วนที่เหลืออีก 5 ครั้ง เป็นการอบรมฯ ให้กับหน่วยงานระดับจังหวัด แบ่งตามภูมิภาค โดยจะจัดในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น กรุงเทพฯ และ ชลบุรี ต่อไป

ข่าว: กรมควบคุมมลพิษ, เผยแพร่: อาทิตยา