ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

คพ. จัดอบรม ลดคัดแยกขยะ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 20 กระทรวง

คพ. จัดอบรม ลดคัดแยกขยะ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 20 กระทรวง

คพ. จัดอบรม ลดคัดแยกขยะ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 20 กระทรวง

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ในช่วงระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมามีการนำพลาสติกและโฟมมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆ มากขึ้น จากสถิติ พบว่า ประเทศไทยมีการบริโภคถุงพลาสติกหูหิ้วมากถึง 45,000 ล้านใบต่อปี โฟมบรรจุอาหาร 6,758 ล้านใบต่อปี แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 9,750 ล้านใบ พลาสติกและโฟมเหล่านี้เป็นวัสดุที่ย่อยสลายยากเมื่อไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้องภายหลังการบริโภคจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติก กระทรวงฯ จึงจัดทำโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561  

นางสุวรรณา กล่าวว่า มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรม ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ที่ทุกหน่วยงานภาครัฐจะต้องขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวในหน่วยงานตนเอง และถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการร่วมดำเนินงานคือ ข้าราชการ จำนวน 2.53 ล้านคน ทั่วประเทศมีการคัดแยกขยะมูลฝอย ในอาคารสำนักงาน ร้อยละ 100 และมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดการลดขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐ ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี คิดเป็น 11,225 ตันต่อปี ปริมาณพลาสติกถุงหูหิ้ว ลดลง 4,000 ล้านใบต่อปี ปริมาณโฟมบรรจุอาหาร ลดลง 1,000 ล้านชิ้นต่อปี และปริมาณแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ลดลง 30 ล้านใบต่อปี หน่วยงานภาครัฐประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยได้ 17 ล้านบาทต่อปี และยังมีปริมาณขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได้ ก่อให้เกิดรายได้ 56 ล้านบาทต่อปี 

นางสุวรรณา กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินงานของทุกหน่วยงานภาครัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่ผ่านมา คพ. ได้จัดประชุมชี้แจงความเป็นมา นโยบาย กรอบแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ทั้ง 20 กระทรวง และได้หารือร่วมกับ สำนักงาน กพร. ในการกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ระดับกรม จำนวน 152 แห่ง และผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด และกำหนดจัดฝึกอบรม “การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ขึ้น จำนวน 6 ครั้ง ซึ่งการอบรมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 1 กลุ่มเป้าหมายจะเป็นหน่วยงานกลางระดับกรม จำนวน 152 แห่ง ภายใต้ 20 กระทรวง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับทราบวิธีการประเมินตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินงาน “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ส่วนที่เหลืออีก 5 ครั้ง เป็นการอบรมฯ ให้กับหน่วยงานระดับจังหวัด แบ่งตามภูมิภาค โดยจะจัดในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น กรุงเทพฯ และ ชลบุรี ต่อไป

ข่าว: กรมควบคุมมลพิษ, เผยแพร่: อาทิตยา