ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้แก่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยให้ถือประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเป็นหลักในการดำเนินงาน

วันนี้ (31 ตุลาคม 2561) เวลา 09.30 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้แก่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยโอกาสนี้ นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมรับฟังและบรรยายสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

การมอบนโยบายและให้แนวทางในการดำเนินงาน สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. การบริหารจัดการพื้นที่ทรัพยากรป่าชายเลน, พื้นที่ชายฝั่งทะเล และทรัพยากรทางทะเล ให้ถือประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเป็นหลัก
2. ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นศูนย์กลางในการจัดทำองค์ความรู้ เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วน
3. ให้ดำเนินการตามเป้าหมายการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการของกรมตามที่กำหนดไว้

ภาพและเผยแพร่: อาทิตยา, ข่าว: จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่